top of page
Search

KSI forumo organizacijų tyrimas, skirtas darbuotojų motyvacijai bei poreikiams išsiaiškinti

Nuo 1996 metų veikiantis ir 13 Lietuvos organizacijų vienijantis Krikščioniškų socialinių iniciatyvų Forumas atliko vidinį organizacijų tyrimą, skirtą darbuotojų motyvacijai bei poreikiams išsiaiškinti. Tyrimas atliktas įgyvendinant Aktyvių piliečių fondo finansuojmą projektą “Asmeninio augimo ir profesionalumo vystymo programa neformalaus NVO Forumo darbuotojams“. Pagrindiniai jo tikslai yra šie:

  • Tai yra įrankis pokyčiui įvertinti, kuris susikurs po dalyvavimo projekto veiklose;

  • Tyrimo metu atsiskleidusios temos padės formuluoti tikslesnį užsakymą projekte numatytiems mokymams;

  • Gauti duomenys padeda geriau suprasti Forumo organizacijų kultūrą bei iššūkius.

Tyrime dalyvavo 141 asmuo - įstaigų vadovai (20 procentų) ir tiesiogiai dirbantys specialistai.

Tyrimo rezultatai nustebino savo pozityviais rodikliais - nors darbinė kasdienybė nėra lengva, o finansinis atlygis vis dar išlieka iššūkiu, net 90 % darbuotojų jaučiasi pakankamai arba labai motyvuoti dirbti savo darbą. Tai neįtikėtinai aukštas rodiklis, palyginus su pasaulinių tyrimų duomenimis apie darbuotojų įsitraukimą - Gallup duomenimis (2016), Jungtinėse Amerikos valstijose įsitraukę (entuziastingi, įsipareigoję darbui ir darbovietei) jautėsi 32 procentai, tuo tarpu pasaulio mastu - vos 13 procentų darbuotojų.

Išsiskiria įstaigų kultūra - tvarus požiūris į darbuotojus


Net 83 procentai apklaustųjų yra įdarbinti neterminuota darbo sutartimi. Atsižvelgiant į nevyriausybinių organizacijų finansavimo realybę, kuomet didelę dalį biudžeto sudaro projektinis (terminuotas) finansavimas, o paslaugų pirkime atsiranda (biudžetinių metų ar projektų finansavimo) “tarpai”, neterminuotos darbo sutartys nėra savaime suprantamas sprendimas. Forumui priklausančios organizacijos veikia darbo su vaikais ir jaunimu, neįgaliaisiais, šeimomis srityse, kuriose valstybės mastu nėra pripažįstamas adekvatus atlygis ir stinga sistemiško požiūrio į šių veiklų vystymą. Būtent todėl toks krikščioniškų įstaigų pasirinkimas atrodo tvarus ir atspindi atsakingą požiūrį į veiklą bei darbuotojus: vadovai siekia užtikrinti darbuotojams visas socialines garantijas ir veiklų tęstinumą, mat socialinio darbo su žmonėmis srityje rezultatai pasiekiami kryptingu ilgalaikiu darbu.

Įstaigų rūpestį savo darbuotojais atspindi ir tai, kad net virš 70% apklaustųjų aštuoniais iš dešimt ir daugiau balų vertina asmeninį dėmesį, palydėjimą ir suteikiamą informaciją pradėjus dirbti. Toks nuoseklus naujų darbuotojų įvedimas yra atpažįstamas, kaip krikščioniškų organizacijų vidinės kultūros dalis. Stiprią vidinę kultūrą - bendravimą ir bendradarbiavimą - patvirtina ir kiti rodikliai: net 96 % apklaustųjų teigia, kad gali pasitarti su kolegomis profesiniais klausimais, ir net 83 % jaučiasi komandos dalimi. 21 amžiuje, kuomet darbas laikomas centrine žmogaus veikla, šie skaičiai rodo itin aukštą atsaką į šiuolaikinio žmogaus poreikius ir lūkesčius.

Daugiau nei pusė apklaustųjų įvardija, kad bent 16 valandų per metus skiria savo profesinių kompetencijų ugdymui profesiniuose mokymuose, dalyvauja supervizijose, intervizijose ir kitokioje specialisto profesinėje priežiūroje. Šie duomenys rezonuoja su bendra situacija Lietuvoje, ypač biudžetinėse įstaigose, kuriose dalis įstaigų vadovų skundžiasi dėl menkos darbuotojų motyvacijos mokytis. Profesinis augimas Forumo organizacijose yra viena iš motyvacinių priemonių - rodo tyrimas, o taip pat ir praktinis mokymosi visą gyvenimą prioriteto įgyvendinimas.

Atliktas tyrimas rodo, kad yra nuosekliai rūpinamasi darbuotojų profesiniu augimu. Jis prasideda vos pradėjus dirbti įstaigoje ir tęsiasi per užtikrinamas sąlygas mokytis bei gauti profesinį palaikymą kasdienio darbo procese.

Krikščioniškomis vertybėmis grįstos socialinės veiklos- raktas į darbuotojų motyvaciją

Neįtikėtini tyrimo duomenys: net 70 procentų darbuotojų jaučiasi vertinami savo darbovietėje, virš 90 procentų jaučiasi pakankamai arba labai motyvuoti dirbti savo darbą. Kita neįprasta tendencija krikščioniškose organizacijose, kuri atsispindi tyrime: kuo ilgiau žmogus dirba, tuo labiau auga jo motyvacija - net 91 procentas asmenų, dirbančių įstaigoje 4-5 metus, jaučiasi labai motyvuoti. Pasaulinė statistika rodo darbuotojų motyvacijos krizę - būtent taip savo studiją apie darbuotojų įsitraukimą pavadino Gallup, atlikę tyrimą ir pamatę, kad pasaulio mastu, vos 13 procentų darbuotojų jaučiasi įsipareigoję ir įsitraukę į savo darbovietes. Šiame kontekste itin išsiskiria krikščioniškų vertybių ir socialinių veiklų sintezė, kuri užtikrina neįtikėtinai aukštą darbuotojų motyvaciją.

Didžioji dalis asmenų, dirbančių ilgesnį laiką, yra 30-50 metų amžiaus, kas leidžia daryti prielaidą, jog sukaupta darbinė patirtis ir ilgametis priklausymas bendruomenei daro įtaką gebėjimui prisitaikyti nuolat kintančioje socialinio darbo sferoje bei konstruktyviai išgyventi pofesinius iššūkius. Tuo pačiu - ir jausti pasitenkinimą savo įdirbiu.

Tyrimas atskleidžia įdomią sąsają tarp kompetencijų ir išsilavinimo. Tik pusė tiesiogiai su žmonėmis socialinėje srityje dirbančių specialistų ir tik 10 % vadovų teigia, kad jų išsilavinimas yra susijęs su šiam darbui būtinomis kompetencijomis. Tokie duomenys dar sykį patvirtina aukštą darbuotojų motyvaciją dirbti socialinėje ir vertybėmis grįstoje srityje bei įgyti darbui reikiamų kompetencijų. Tikėtina, kad krikščioniškų socialinių organizacijų vadovų pozicijas užima darbuotojai, kurie sutinka su menkesniu darbo užmokesčiu ir yra motyvuoti reikiamus darbui įgūdžius bei kompetencijas įgyti savarankiškai. Dažnas atvejis, jog vadovai “užauga” tose pačiose organizacijose, o tai rodo, kad vadovų motyvacija yra susijusi ne tiek su finansiniu gerbūviu, kiek tvirtu vertybiniu pagrindu. Šie duomenys taip pat atskleidžia specializuotų, kokybiškų mokymų socialinių įstaigų vadovams poreikį.

Finansų stoka ir su tuo susijusi darbuotojų kaita

Tyrimo duomenys parodė, kad nepaisant taikomų motyvacinių priemonių, Forumui priklausančios socialinės įstaigos susiduria su nemaža darbuotojų kaita: net 65 procentai apklaustųjų dirba organizacijose iki trejų metų, o 45 procentai vadovų - mažiau nei tris metus. Vis dėlto 6 ir daugiau metų įstaioms vadovaujantys asmenys sudaro net 45 procentus apklaustųjų, taigi panašu, kad vadovai, įgavę pasitikėjimą ir kompetencijų dirbti šį darbą, išbuvę intensyvaus mokymosi ir augimo etapą, lieka darbe gana ilgai ir jaučia pasitenkinimą.

Du labiausiai krikščioniškų socialinių organizacijų darbuotojų motyvaciją mažinantys ir darbuotojų kaitą lemiantys faktoriai yra nepakankamos materialinės sąlygos bei atlygis (42 %) ir tiesioginio darbo su klientais iššūkiai (33 %). Šie rodikliai atspindi socialinio darbo lauko iššūkius: žmonės, dirbantys įtemptose emocinėse situacijose, gauna nedidelį finansinį atlygį, o nepakankami finansiniai resursai apsunkina jų kasdienį gyvenimą. Panašu, jog didesnis finansinis atlygis sumažintų įtampą dėl darbuotojų finansinio stabilumo, suteiktų daugiau galimybių pailsėti po pakankamai intensyvaus emociškai darbo.

Net pusė apklaustų darbuotojų jaučia nerimą dėl perdegimo ir nemaža dalis (36,9 %) - žmogiškųjų išteklių darbe stoką. To priežastys siejamos su minėta nestabilia finansine situacija bei emociškai įtempta darbo sritimi. Besikeičiančios socialinės problemos visuomenėje ir nepakankamas finansinis įvertinimas tampa perdegimo priežastimi. Su perdegimu gali būti siejamas ir pernelyg didelis atsakomybės prisiėmimas už organizacijoje bei klientų gyvenimuose vykstančius procesus, mat vertybėmis grįstas darbas neretai ištrina profesines bei asmenines ribas: tarnystė, noras padėti, būtinybė pagelbėti labiau vargstančiam tampa svarbesnė nei savi poreikiai, atliekamas darbas įgauna misijinį charakterį.


Įvardytos grėsmės reikalauja ypatingo dėmesio, sąmoningumo, refleksijos. Būtent todėl Krikščioniškų socialinių iniciatyvų Forumas įgyvendina projektą “Asmeninio augimo ir profesionalumo vystymo programa neformalaus NVO Forumo darbuotojams“. Tyrimo metu atpažintos temos taps mokymosi tikslias ir pokytis bus tiriamas po dviejų metų.

Tikimasi, kad ilgainiui krikščioniškos socialinės organizacijos taps patrauklios ne tik pasiūlyta prasminga veikla bei profesinio augimo galimybėmis, tačiau ir finansiniu atlygiu.

103 views

Comments


bottom of page